Alapítványunk

MÁSODIK OTTHON ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány neve: “Második Otthon” Kollégiumi Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.
Az alapítvány alapítói: Polyák Ferenc
Martis Ferenc
Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Esztergályos Gusztáv
Az alapítvány adószáma: 18434358-1-05

Az alapítvány célja

Az alapítvány székhelyén működő kollégium tanulói életkörülményeinek javítása, a kollégiumban folyó oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek biztosítása, javítása, a tanulók kulturált környezetben történő aktív pihenésének, a szabadidő kulturált eltöltésének, a tanulás feltételeinek megteremtése, elősegítése. Külföldi cserekapcsolatok kialakítása, a kollégiumi tanulók külföldi utaztatásához való hozzájárulás, külföldi diákok hazai utaztatásának segítése. Szociális-karitatív tevékenység felvállalása, az arra rászorulók étkezési-térítési díjának egyszeri vagy többszöri átvállalása, illetve az ahhoz való hozzájárulás. Kollégiumon belüli és kollégiumok közötti vetélkedők szervezése, nyertesek támogatása, diáksport népszerűsítése, továbbképzések és előadás-sorozatok támogatása, kulturális és tanulást segítő programok, versenyek körének kialakítása, támogatása, színvonalának fejlesztése, kirándulások szervezése és támogatása. A kollégiumi tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása, támogatása. A hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó diákok segítése, esélyegyenlőségek elősegítése, megteremtése. Hozzájárulás minden olyan rendezvényhez, amely hozzásegít az egyetemes és magyar szellemi kulturális értékek megismeréséhez, terjesztéséhez és a diákság erkölcsi, közösségi nevelésének magasabb szintű műveléséhez, az egészséges életmód kialakításához, a deviancia háttérbe szorításához.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, szociális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az alapítvány jellege

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egyaránt csatlakozhat, ha a megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel, pénzbeli vagy természetbeni adományokkal hozzájárulnak. Alapítványunk az 1%-ok megigénylésére nem jogosult.